top of page
Artboard 9-100.jpg

ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הינו חיסכון לטווח ארוך שמטרתו לצבור כספים לתקופת הפרישה. הביטוח כולל גם כיסוי למקרה של פטירה חלילה (ריסק) ו/או אובדן כושר עבודה.

ביטוח מנהלים הוא חיסכון פנסיוני גמיש ומותאם אישית. ניתן להתאים את גובה הכיסוי הביטוחי לצרכי המבוטח, טעמו האישי, מצבו המשפחתי והבריאותי ולשכר שלו.

בעבר כללו ביטוחי המנהלים אופציה לחיסכון שניתן למשוך כסכום חד פעמי עם הפרישה, אולם אופציה זו בוטלה בשנת 2008 ומאז החיסכון נועד להימשך בסכום חודשי (קצבה) או סכום חד פעמי כהיוון (בכפוף לפנסיה מינימלית שקבע משרד האוצר).

ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה – כיסוי זה, למקרה בו לא תוכל לעבוד, ניתן להרחבה בצורה מקיפה.

ביטוח חיים למקרה פטירה (ריסק) – במקרה של פטירה חלילה יקבלו המוטבים, שהוגדרו על ידי המבוטח, סכום חד פעמי.

bottom of page