top of page
Artboard 9-100.jpg

השקעות אלטרנטיביות

השקעות אלטרנטיביות – מה זה ולמה עכשיו?
מי שמחפשים תוספת של יציבות, פוטנציאל תשואה נוסף וגידור סיכונים לתיק ההשקעות, יכולים למצוא בהשקעות אלטרנטיביות את מבוקשם.

בואו להכיר את התחום שלפי הערכות צפוי לצמוח בשנים הבאות ב- 50%.

 

אם פעם תיק ההשקעות הממוצע היה מורכב בעיקר ממניות ואיגרות חוב, בשנים האחרונות הולכת וגדלה הפופולריות של השקעה במכשירים פיננסיים אלטרנטיביים, הכוללים, למשל, קרנות השקעה בנדל"ן, קרנות השקעה פרטיות ועוד…

על רקע התחרות הגבוהה וריבוי המכשירים בתחום, ניתן כיום להיחשף להשקעות אלטרנטיביות בסכומים נמוכים מבעבר. עובדה זו הנגישה אפיק זה בפני קהל רחב יותר ואפשרה ליותר משקיעים ליהנות מהיתרונות שלו. 

הצמיחה בתחום ההשקעות האלטרנטיביות בשנים האחרונות נבעה בעיקר מהצורך בגיוון תיק ההשקעות ופיזור סיכונים. המשבר הכלכלי הגדול של 2008 ניפץ במידה רבה את האשליה שלפיה תיק השקעות המורכב ממניות ואיגרות חוב הוא מגוון דיו. המשבר היה גם זרז לחיפוש אחר חלופות השקעה שהמתאם בינן לבין השוק נמוך, כך שתנודתיות בשווקים לא תשפיע גם עליהן או שלכל הפחות תשפיע במידה פחותה.

היתרון הגדול של השקעות אלטרנטיביות

בזכות פרופיל התשואה/סיכון המשופר והמתאם הנמוך לתיק ההשקעות הסחיר של המשקיעים, שילוב של השקעות ומוצרים אלטרנטיביים בתיק, במקום חלק מהמוצרים הסחירים באפיק השקעה מסוים, עשויים לשפר את פוטנציאל התשואה של תיק ההשקעות ולהקטין את התנודתיות והסיכון הכולל של התיק.


יודגש, כי למרות היתרונות הפוטנציאלים הברורים של ההשקעות האלטרנטיביות על פני המסורתיות, וכן בגלל המאפיינים הייחודיים שלהן, השקעה במוצר אלטרנטיבי מחייבת את המשקיעים לוודא כי מאפייני המוצר תואמים את הצרכים, המטרות והסיכון הפיננסי שהם הגדירו לעצמם.

החיסרון של השקעות אלטרנטיביות

העובדה כי למוצר השקעה אלטרנטיבי אין מחיר שוק יומי, בדומה לניירות ערך נסחרים, בנוסף לנזילות מוגבלת, עלולה להוות חיסרון בעיני חלק מהמשקיעים. 

יחד עם זאת, משקיעים המעוניינים באופק השקעה ארוך וסולידי, ואינם רגישים לסחירות ונזילות, מבינים כי חלק מהמאפיינים האלו מאפשרים השקעה עם פרופיל תשואה וסיכון טובים יותר.

bottom of page